GDPR
Genom att svara på detta meddelande godkänner du att dina kontaktuppgifter lagras i Diggibo ABs administrativa system. Diggibo AB kommer att använda dina uppgifter för att kunna upprätthålla kontakten med dig i ärenden som rör projekt där du är kontaktperson. Uppgifterna kommer inte att säljas vidare till tredje part.

Användarvillkor

Varför ska du läsa detta meddelande?
Meddelandet förklara hur vi hos Diggibo AB samlar in, använder och skyddar din information.

Diggibo AB respekterar din integritet
I våra affärsprocesser är vi mycket måna om att din integritet skyddas vid behandling av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid skydd av affärsuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som samlar när du besöker vårt onlineutbud konfidentiellt och alltid enligt gällande lagbestämmelser.

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

Ändring av webbplats och användarvillkor
För att förbättra din användning av denna webbplats kan Diggibo AB komma att göra ändringar. Diggibo AB förhåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som Diggibo AB anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Diggibo AB rätten att göra ändringar i dessa villkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

Säkerhet på webbplats
Diggibo AB kommer att använda information du lämnar vid transaktioner på webbplatsen. Sådan information omfattas kredit- och betalkortsuppgifter samt adresser för leverans och fakturor. Diggibo AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbplatsen i samband med transaktioner.

Personuppgiftspolicy
Vi behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda bolag och privatpersoner våra tjänster. För att kunna göra detta behöver vi samla in och behandla en del personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy förklara hur vi samlar in och behandlar personuppgifter rörande dig som är kontaktperson eller företrädare för våra tidigare, nuvarande och potentiella kunder. Samt om dig som privatperson när du anlitar oss för att utföra tjänster åt dig. Vidare beskriver den dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Var vänlig och läs denna personuppgiftspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna personuppgiftspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycker från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Som personuppgiftsansvarig behandlar vi alltid dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår av denna policy. Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt hos oss.

Personuppgifter som samlas in om dig
Diggibo AB samlar in olika typer av uppgifter om dig. Nedan följer de personuppgifter som samlas in om dig.

 • Namn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress

Hur dina uppgifter samlas in
Merparten av alla uppgifter lämnar du själv till oss, till exempel när du kontaktar oss via hemsidan, via e-post eller per telefon eller på plats hos oss. Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss, men en del uppgifter måste du lämna för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Såhär används dina uppgifter
Diggibo AB samlar in olika personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka tjänster du använder. Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra de uppdrag vi utför för dig. Diggibo AB behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 • För att tillhandahålla tjänster. Din person-och kontaktinformation kommer behandlas för att administrerar och för att tillhandahålla dig tjänster.
 • För utskick och information. Din person- och kontaktinformation kan komma att användas för att skicka meddelanden till dig. Kommunikationen görs för att kunna fullgöra avtalet.
 • För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter kan komma att användas för att skapa statistisk aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara.
 • För att uppfylla rättsliga krav. Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet, redovisning, reklamation m.m.
 • För att ingå och fullfölja avtal. Dina personuppgifter kommer framförallt att behandlas för vi ska kunna ingå avtal med dig, och tillhandahålla tjänster enligt avtal. Den rättsliga grunden för denna behandling är att uppfylla våra avtalsförpliktelser och att utöva andra legitima intressen, till exempel vårt intresse att ingå och uppfylla överenskommelser, förfrågningar och bokningar av tjänster. Detta ligger förhoppningsvis även i ditt intresse.

Så länge sparas dina uppgifter.
Dina personuppgifter sparas bara så länge uppgifterna behövs för att uppfylla syftet med tjänsten. Tyvärr går det inte att på förhand ange exakt hur länge detta är för alla uppgifter. Generellt sparas dina personuppgifter så länge vi har ett pågående avtalsförhållande, det vill säga under den tid vi utför tjänster för dig, samt så länge du kan göra gällande en garantiförpliktelse eller reklamation mot oss.

Vissa av dina uppgifter kan ibland att sparas en längre tid, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagsstiftning. Om dina uppgifter måste sparas på grund av legala skyldigheter, kommer uppgifterna bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter och inget annat.

Vi sparar även kontaktuppgifter till dig under en längre tid än avtalstiden för att vi ska kunna kontakta dig i efterhand. Personuppgifter som sparas för detta syfte gallras med jämna mellanrum om inte annat senast 7 år efter det senast utförda uppdraget.

Hur dina uppgifter delas med andra
Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra. Till exempel kan dina personuppgifter delas med personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos Diggibo AB, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbeten.

Dina rättigheter
Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och på verka hur din personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter

 • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I så fall måste vi antingen bevisa att det finns berättigade skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts.
 • Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Du har även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna.
 • Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.

Du bör känna till att det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. Till exempel kan legala skyldigheter hindra oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att omedelbart radera dina uppgifter. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Diggibo AB få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuellt felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade.

Ändringar i denna policy
Diggibo AB förbehåller sig rätten att revidera denna personuppgiftspolicy från tid till annan. Datum för den senaste versionen framgår av dokumentet. Vid ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att publicera den senaste versionen på våra webbplatser. Du rekommenderas därför att läsa denna personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar denna policy på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när vi samlade in dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar. Vid mer omfattande ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att specifikt informera dig om detta. 

Cookie policy
Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare för att spara och hämta uppgifter om ditt användande av hemsidan/appen. De flesta hemsidor/appar använder cookies idag för att förbättra funktionaliteten på sin hemsida/app, vilket möjliggör en bättre upplevelse för dig som använder hemsidan/appen. Vi använder cookies av liknande skäl, det vill säga för att förbättra din upplevelse och hemsidans funktionalitet samt för att analysera hur hemsidan används. Web beacons eller andra liknande filer kan också göra samma sak. Vi använder termen “cookies” i denna policy för att hänvisa till alla filer som samlar in information på detta sätt.

Olika cookies
Det finns två typer av cookies, sessions-cookies och permanenta cookies. En sessions-cookie existerar bara under tiden man är på en webbplats och försvinner när man lämnar den. Den andra typen sparas permanent på besökarens dator som en liten textfil.

Det går att avaktivera cookies lagring i din webbläsare och även tömma din webbläsare på Cookies, dock är detta inget som rekommenderas då Cookies hjälper oss göra ditt besök på vår hemsida bättre. Du kan läsa mer om hur du raderar cookies här https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Ändra webbläsarens inställningar
Du har möjlighet att ändra webbläsarens inställningar för att begränsa vilka cookies som kan användas. Dessa inställningar finns vanligen under “Alternativ” eller “Inställningar” i menyn för din webbläsare.


Kom ihåg att om du ändrar dina inställningar och blockerar cookies, innebär detta att vissa funktioner på vår webbplats inte kan tillhandahållas dig och att du kanske inte kan dra full nytta av alla delar på webbplatsen.

Har ni några direkta frågor om vår policy – kontakta gärna oss.

Kontaktuppgifter

 Diggibo AB
Borgås gårdsväg 1
43439 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 0300-434244
E-mail: info@ivt-kungsbacka.se

 

Uppdaterad 2019-04-02.